HAI LỤC BÁT VÀ MỘT NGŨ NGÔN

LỤC BÁT 1 :

Chuyện nước đục
Chuyện nước trong…
Nước nào rồi cũng xuôi giòng mà thôi !!!

LỤC BÁT 2 :

Mấy tờ giấy
Gọi là tiền.
Chúng làm thiên hạ đảo điên quá trời !!!

NGŨ NGÔN:

Tàn đêm tan cuộc rượu
Liền tiếp tục rong chơi
Chưa được chi mô cả
Mặt trời đã lên rồi !!!

PHÙ VÂN

Advertisement