NHỚ BẠN

leuyentu

tặng Nguyễn Bắc Sơn

Bắc Sơn mù bóng núi
Ngàn dặm một quê xưa
Cố hương đâu người cũ
Năm tháng chỉ làm thơ

Hơn nửa đời kiêu bạt
Lan man một giấc trưa
Năm xưa về cố quận
Bạn rằng người đi xa

Lên non làm ẩn sĩ
Ngồi đếm dãy thông già
Quán ba ngàn thế giới
Chuyển trong từng sát na

Hóa ra đời lẫn lộn
Dẫu biết cà phê Ga
Sáng có chàng thi sĩ
Ngồi bán mộng dưới hoa

Cao hứng Bồ Tát hiện
Chia người hạnh giác tha
Tứ phương chung hào kiệt
Quân tử hề nhi hòa

Mừng rong chơi một kiếp
Thị hiện cõi ta bà
Vô lượng muôn ức phật
Hằng hà sa số ma

Rượu một hồ chưa cạn
Chiều theo áng mây qua
Bao la trời phương ngoại
Nhớ bạn viết bài ca

LÊ UYÊN TỰ

Advertisement