QUÊN ĐỂ MÀ…

Ta về quên nhé đường xa
 Quên qua trường cũ quên tà áo xưa
 Quên con đò nghỉ đón đưa
 Quên cây phượng có nụ vừa đơm bông
 Quên đời quên những ước mong
 Giấu sau chiếc nón nỗi lòng riêng tây
              LA TY
Advertisement